Polska

This website is intended for residents of Poland .

Lokalna Wiedza, Globalne Doświadczenie. Przemyślany Sposób Inwestowania.

Towarzyszymy polskim inwestorom już od ponad 20 lat. Nasze doświadczenie w ocenie polskiego rynku, jego perspektyw i oczekiwań inwestorów sięga 1997 roku, gdy powstało pierwsze biuro analityczne Franklin Templeton w Polsce. Od 2005 roku wspieramy inwestorów w Polsce w efektywnej realizacji strategii inwestycyjnych.

Wierzymy, że lokalne zespoły najlepiej znają lokalne rynki. Dlatego stworzyliśmy Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., a w jego ramach - fundusz Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty (FIO) z wydzielonymi subfunduszami.

Fundusz Franklin Templeton FIO łączy wiedzę i globalne doświadczenie grupy Franklin Templeton z lokalną perspektywą i dążeniem do wykorzystania potencjału polskiej gospodarki.

Lokalna perspektywa

Subfundusze wchodzące w skład Franklin Templeton FIO odpowiadają na potrzeby inwestorów, którzy chcą wykorzystać siłę oraz potencjał polskiego rynku, ale mają przy tym świadomość znaczenia dywersyfikacji i możliwości oferowanych przez różnorodne klasy aktywów. Z mnogości dostępnych w Polsce i na świecie rozwiązań, lokalny zespół zarządzający dobiera te, które prezentują unikalną wartość dla rodzimych inwestorów.

20 lat doświadczenia na polskim rynku

Franklin Templeton był jedną z pierwszych firm zagranicznych, które dostrzegły potencjał polskiego rynku. Jesteśmy obecni w Polsce już od 1997 roku, a od 2005 roku wspieramy inwestorów w efektywnym zarządzaniu kapitałem z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań Franklin Templeton, w tym funduszy luksemburskich. W 2015 roku spółka Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A., działająca na mocy polskiego prawa i pod nadzorem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), otrzymała zgodę KNF m.in. na tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, zarządzanie portfelami oraz doradztwo inwestycyjne.

Doskonałość i dyscyplina inwestycyjna Franklin Templeton Investments

Będąc częścią lokalnego rynku i blisko rodzimych inwestorów, możemy stale szukać nowych rozwiązań, dostrzegać możliwości i ryzyka tam, gdzie nie widzą ich inni. Unikalne kompetencje w zakresie efektywnego zarządzania aktywami, w tym identyfikacji szans i zagrożeń, daje nam przynależność do grupy Franklin Templeton Investments, jednej z największych organizacji inwestycyjnych na świecie, cieszącej się zaufaniem ponad 25 milionów inwestorów z ponad 180 krajów.*

* Dane na dzień 31 grudnia 2017 roku

Fundusz Franklin Templeton FIO nastawiony jest na optymalne wykorzystanie wzrostowego potencjału Polski. Polska gospodarka dowiodła swojej siły i stabilności choćby podczas ostatniego kryzysu finansowego – nasz kraj, jako jedyny w Europie, utrzymał dodatnie tempo wzrostu PKB (Produkt krajowy brutto).1 Inwestorzy doceniają także dyscyplinę finansową, dzięki której deficyt budżetowy jest na najniższym od lat poziomie; na tle innych krajów Unii, w tym przedstawicieli strefy euro, wyróżniamy się także pozytywnie pod względem relacji długu publicznego do PKB. Naszym zdaniem w kolejnych latach Polska powinna utrzymać status jednej z najszybciej rosnących unijnych gospodarek o solidnych fundamentach makroekonomicznych.

Bardzo niskie stopy procentowe, obserwowane nie tylko w Polsce, tworzą nową mapę wyzwań inwestycyjnych.2 Zainteresowanie inwestorów w naturalny sposób przesuwa się w stronę innych klas aktywów o potencjalnie wyższych stopach zwrotu. Osoby, które nie akceptują ryzyka i zmienności rynków akcji, mogą – dzięki komponentowi zagranicznemu uwzględnionemu w polityce inwestycyjnej subfunduszy funduszu Franklin Templeton FIO – korzystać z wielu innych atrakcyjnych alternatyw dla nisko oprocentowanych lokat.

Fundusz Franklin Templeton FIO jest funduszem parasolowym, tj. funduszem z wydzielonymi subfunduszami, które prowadzą odrębną politykę inwestycyjną. Zaletą tej konstrukcji jest m.in. możliwość skorzystania z optymalizacji podatkowej: konwersja jednostek pomiędzy subfunduszami nie wiąże się z koniecznością zapłaty podatku od zysków kapitałowych. Podatek jest naliczany dopiero przy ostatecznym wyjściu z inwestycji, co sprzyja elastycznemu dopasowywaniu składu portfela subfunduszy do swoich potrzeb i oceny perspektyw rynku. Przez cały okres trwania inwestycji, niezależnie od liczby konwersji, na końcowy wynik „pracują” wszystkie zgromadzone środki.

Subfundusz Franklin Zdywersyfikowany Akcji

Polskie akcje stanowią atrakcyjną, długoterminową lokatę kapitału. Inwestorzy powinni jednak uzupełnić swoją ekspozycję o wzrostowe spółki działające w sektorach niereprezentowanych bądź reprezentowanych w niewielkim stopniu na warszawskiej giełdzie. Połączenie naszego lokalnego doświadczenia z globalną perspektywą i dyscypliną inwestycyjną Franklin Templeton sprzyja efektywnemu lokowaniu kapitału w starannie wyselekcjonowane z szerokiego wachlarza możliwości akcje o atrakcyjnym potencjale wzrostowym."

Krzysztof Musialik, Zarządzający portfelem, Członek zarządu,
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Celem subfunduszu jest wzrost wartości inwestycji w dłuższej perspektywie. Inwestorom zainteresowanym wykorzystaniem potencjału polskiego rynku proponujemy unikalne podejście do inwestycji:

  • globalne spojrzenie na polskie spółki – zespół zarządzający portfelem akcji polskich spółek współpracuje z analitykami Templeton Emerging Markets Group, co pozwala uwzględniać w analizach polskiego rynku także wydarzenia i trendy obserwowane w innych częściach świata (w tym wiedzę o potencjale rozwoju polskich spółek działających na rynkach międzynarodowych);
  • elastyczne inwestowanie w spółki różnej wielkości, przynależące do różnych sektorów gospodarki (w tym branż niedostatecznie reprezentowanych w Polsce) - połączenie lokalnego doświadczenia i globalnej wiedzy sprzyja szerokiemu spektrum inwestycyjnemu oraz możliwości szczegółowej analizy spółek, które w danej sytuacji rynkowej charakteryzują się atrakcyjnym potencjałem wzrostu;
  • koncentracja na poszukiwaniu wartości przy zachowaniu wyjątkowej dyscypliny inwestycji – budowane od 65 lat przez Franklin Templeton kompetencje w zakresie zarządzania ryzykiem inwestycji zapewniają duże możliwości w zakresie efektywnej selekcji spółek w oparciu o kryterium wartości, z wykorzystaniem światowej klasy narzędzi i wiedzy ekspertów ds. ryzyka.

 

Kategoria subfunduszu: Akcje
Minimalna wartość pierwszej wpłaty3: 1000 zł
Kolejne wpłaty4: min. 100 zł
Hoppe Matthias

Zarządzający portfelem
Matthias Hoppe,
Starszy Wiceprezes,
Franklin Templeton Investment Management
Limited

Hofrichter Marzena

Zarządzający portfelem
Marzena Hofrichter,
Analityk inwestycyjny
Franklin Templeton Investment Management
Limited

Subfundusz Franklin Zmiennej Alokacji

Globalny Subfundusz zorientowany na osiąganie określonych wyników, wolny od ograniczeń związanych z indeksami porównawczymi, klasami aktywów czy regionami geograficznym i skoncentrowany na zapewnianiu inwestorom docelowej stopy zwrotu."

Matthias Hoppe, Zarządzający portfelami inwestycyjnymi,
Franklin Templeton Investment Management Limited

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest wzrost wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości lokat. Zamiarem Subfunduszu jest uzyskanie stopy zwrotu przewyższającej indeks WIBOR 3M w kolejnych okresach 5-letnich, co jest możliwe dzięki:

  • globalnej dywersyfikacji – ekspozycja na zróżnicowane klasy aktywów z całego świata sprzyja osiąganiu wyższych zwrotów z inwestycji i minimalizacji związanego z tym ryzyka;
  • elastycznej polityce inwestycyjnej – zarządzający portfelem ma swobodę alokacji aktywów w szeroką gamę różnych klas aktywów i regionów gospodarczych, adekwatnie do oceny ich bieżącego i przyszłego potencjału, przy zachowaniu wysokiej dyscypliny inwestycyjnej;
  • wiedzy „z pierwszej ręki” – wyspecjalizowany zespół inwestycyjny, wspierany przez analityków znających bardzo dobrze lokalne rynki, ma unikalne doświadczenie w identyfikacji i wykorzystywaniu możliwości oraz dysproporcji na poszczególnych rynkach.

 

Kategoria subfunduszu: Aktywa mieszane
Minimalna wartość pierwszej wpłaty3: 1000 zł
Kolejne wpłaty4: min. 100 zł
Matthias Hope

Zarządzający portfelem
Matthias Hoppe,
Starszy Wiceprezes,
Franklin Templeton Investment Management Limited

Marzena Hofrichter

Zarządzająca portfelem
Marzena Hofrichter,
Analityk inwestycyjny,
Franklin Templeton Investment Management Limited

Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu

Historycznie niskie oprocentowanie lokat bankowych skłania inwestorów do poszukiwania rozwiązań pozwalających na uzyskanie atrakcyjnego dochodu, przy zachowaniu ograniczonego ryzyka inwestycji. Możliwość elastycznej, uzależnionej od przewidywanej koniunktury na poszczególnych rynkach, selekcji instrumentów dłużnych z Polski i świata, przy niewielkiej zależności wyników osiąganych przez tę klasę aktywów od sytuacji na rynku akcji, czynią Subfundusz Franklin Elastycznego Dochodu znakomitym uzupełnieniem zdywersyfikowanego portfela inwestycji."

Michał Oleszkiewicz, Zarządzający portfelem,
Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

Celem inwestycyjnym subfunduszu jest długoterminowy wzrost wartości aktywów subfunduszu w wyniku wzrostu wartości lokat. Na potencjalny dochód składają się: przychody z odsetek, wzrost wartości kapitału oraz zyski z transakcji walutowych. Dążąc do celu inwestycji, zarządzający portfelem Subfunduszu wykorzystują:

  • aktywną politykę inwestycyjną – elastyczne podejście zakłada poszukiwanie różnorodnych źródeł dochodu w Polsce i na świecie, adekwatnie do aktualnych uwarunkowań rynkowych;
  • globalne doświadczenie i wiedzę Franklin Templeton, lidera rynku inwestycji o stałym dochodzie – zarządzający portfelem, mający najlepsze rozpoznanie lokalnego rynku i trendów, może, dzięki wsparciu londyńskiego zespołu ds. europejskich instrumentów stałodochodowych, wykorzystywać atrakcyjne możliwości inwestycji spoza Polski;
  • wyjątkową dyscyplinę inwestycji – fundamentem filozofii Franklin Templeton jest przekonanie o tym, że odpowiednie rozpoznanie ryzyka i racjonalne zarządzanie nim sprzyja osiąganiu lepszych wyników w dłuższym horyzoncie.

 

Kategoria subfunduszu: Inwestycje o stałym dochodzie
Minimalna wartość pierwszej wpłaty3: 1000 zł
Kolejne wpłaty4: min. 100 zł
Michał Oleszkiewicz

Zarządzający portfelem
Michał Oleszkiewicz,
Templeton Asset Management
(Poland) TFI S.A.

David Zahn

Doradca subfunduszu
David Zahn,
Szef zespołu ds. europejskich instrumentów o stałym dochodzie,
Franklin Templeton Fixed Income Group

Informacje natury prawnej

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty („Fundusz”) został utworzony i jest zarządzany przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”). O ile nie zaznaczono inaczej, źródłem danych i informacji zawartych w niniejszym dokumencie są źródła własne Towarzystwa, a dane są aktualne na dzień sporządzenia niniejszego dokumentu. Niniejszy dokument nie stanowi porady prawnej, podatkowej ani inwestycyjnej dotyczącej jednostek uczestnictwa Funduszu. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie nie stanowią również oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Decyzje o nabyciu jednostek uczestnictwa Funduszu należy podejmować z uwzględnieniem informacji zawartych w aktualnym prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a także w ostatnim poddanym audytowi rocznym lub półrocznym sprawozdaniu finansowym, które udostępnione są na stronie internetowej Towarzystwa www.franklintempleton.pl oraz które można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Towarzystwa w Warszawie przy ul. Rondo ONZ 1; 00-124 Warszawa (tel.: +48 22 337 13 50, faks: +48 22 337 13 70.) Jednostki uczestnictwa Funduszu nie są wprowadzone do obrotu w innych jurysdykcjach niż Polska.

Inwestowanie w jednostki uczestnictwa Funduszu wiąże się z ryzykiem opisanym w szczególności w prospekcie informacyjnym oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów.

Szczególne ryzyko może być związane z inwestycjami Funduszu w określone typy instrumentów, klasy aktywów, sektory, rynki, waluty czy kraje, a także z wykorzystywaniem przez Fundusz instrumentów pochodnych. Ryzyka te są szczegółowo opisane w prospekcie informacyjnym Funduszu oraz w Kluczowych informacjach dla inwestorów, a klient powinien dokładnie zapoznać się z tymi informacjami przed podjęciem decyzji o zainwestowaniu swych środków w jednostki uczestnictwa Funduszu.

Przedstawiane wyniki inwestycyjne Funduszu są wynikami osiągniętymi w okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Fundusz nie gwarantuje osiągnięcia celu inwestycyjnego, ani uzyskania określonych wyników inwestycyjnych. Uczestnicy Funduszu muszą się liczyć z możliwością utraty części lub całości wpłaconych środków. Wartość aktywów netto subfunduszy wydzielonych w ramach Funduszy cechuje się dużą zmiennością ze względu na skład portfela inwestycyjnego. W związku z powyższym dochód z zainwestowanych środków może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu. Subfundusze wydzielone w Funduszu mogą lokować ponad 35% wartości aktywów w papiery wartościowe emitowane, poręczane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Prezentowane w niniejszym dokumencie wyniki nie uwzględniają opłat manipulacyjnych związanych z lokowaniem w dany subfundusz wydzielony w Funduszu oraz podatków. Wyniki mogą być pomniejszone o pobrane opłaty manipulacyjne i należne podatki.

Dokument sporządzony został przez Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., które działa na podstawie decyzji Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 3 listopada 2015 roku (Nr decyzji DFI/I/4030/12/63/13/14/15/JG).

Organem sprawującym nadzór nad Towarzystwem jest Komisja Nadzoru Finansowego.

© 2016 Franklin Templeton Investments. Wszelkie prawa zastrzeżone