Templeton Asset Management Poland TFI S.A.

Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. jest częścią Franklin Templeton Investments – jednej  z największych międzynarodowych organizacji zarządzających funduszami inwestycyjnymi.

Prowadzimy działalność na mocy prawa polskiego i pod nadzorem polskiej Komisji Nadzoru Finansowego.

W dniu 3 listopada 2015 r. otrzymaliśmy zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie następującej działalności:

  • tworzenie funduszy inwestycyjnych i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi, włącznie
    z pośredniczeniem w sprzedawaniu i umarzaniu jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych, reprezentowaniem ich wobec osób trzecich i zarządzaniem zbiorczym portfelem papierów wartościowych;
  • zarządzanie portfelami, w skład których wchodzi jeden lub większa liczba instrumentów finansowych;
  • doradztwo inwestycyjne.

Wydając powyższe zezwolenie, Komisja Nadzoru Finansowego wydała jednocześnie zezwolenie na utworzenie otwartego funduszu Franklin Templeton jako funduszu parasolowego złożonego z kilku osobnych subfunduszy.

Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer KRS 0000437613, NIP 525-25-42-743, wysokość kapitału zakładowego 24 337 100 PLN w pełni opłacony.

Franklin Templeton Fundusz Inwestycyjny Otwarty:
Fundusz został zarejestrowany w rejestrze funduszy inwestycyjnych pod numerem: RFI-1315 w dniu 26 lutego 2016 r.

Informacje wymagane prawnie

Lp.

Nazwa

Rozmiar

Typ

Opcje

1.

Podstawowa struktura organizacyjna

310 kB

PDF

Otwórz

2.

Zasady postepowania Towarzystwa w przypadku powstania konfliktu interesów

235 kB

PDF

Otwórz

3.

Polityka informacyjna

231 kB

PDF

Otwórz

4.

Informacja dotyczaca wysokosci oplat i prowizji przekazywanych dystrybutorom

217 kB

PDF

Otwórz

5.

Informacja na temat stosowania Zasad Ladu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

175 kB

PDF

Otwórz

6.

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych Spólki Akcyjnej ze stosowania Zasad Ladu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych w Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

131 kB

PDF

Otwórz

7.

Prospekt

2 MB

PDF

Otwórz

8.

Zasady wykonywania prawa glosu z instrumentów finansowych wchodzacych w sklad portfeli inwestycyjnych funduszy zarzadzanych przez Templeton Asset Management (Poland) TFI S.A.

147 kB

PDF

Otwórz

9.

Informacja o stosowanej w Towarzystwie Polityce Wynagrodzen

139 kB

PDF

Otwórz

10.

Szczególowa tabela oplat

178 kB

PDF

Otwórz

11.

Procedura reklamacyjna

180 kB

PDF

Otwórz

12.

Polityka Templeton Asset Management (Poland) Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. („TAMP”) dotycząca zaangażowania i wykonywania praw głosu - Sierpień 2020 r.

150 kB

PDF

Otwórz

13.

Ogłoszenie o zmianie statutu z dnia 1 stycznia 2020 r.

150 kB

PDF

Otwórz

14.

Ogloszenie o zmianie statutu z dnia 3 lipca 2019 r.

62 kB

PDF

Otwórz

15.

Ogloszenie o zmianie statutu z dnia 26 lutego 2019 r.

62 kB

PDF

Otwórz

16.

Ogloszenie o zmianie statutu z dnia 12 lutego 2019 r.

62 kB

PDF

Otwórz

17.

Ogloszenie o zmianie statutu z dnia 1 stycznia 2018 r.

62 kB

PDF

Otwórz

18.

Ogloszenie o zmianie statutu z dnia 3 pazdziernika 2018 r.

62 kB

PDF

Otwórz

19.

Ogloszenie o zmianie statutu z dnia 20 lipca 2018 r.

62 kB

PDF

Otwórz

20.

Ogloszenie o zmianie statutu z dnia 3 lipca 2018 r.

73.7 kB

PDF

Otwórz

21.

Ogloszenie o zmianie statutu z dnia 20 marca 2018 r.

101 kB

PDF

Otwórz

22.

Ogloszenie o zmianie statutu z dnia 20 grudnia 2017 r.

95 kB

PDF

Otwórz

23.

Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 30 lipca 2020 r.

105 kB

PDF

Otwórz

24.

Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 1 stycznia 2020 r.

105 kB

PDF

Otwórz

25.

Ogłoszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 3 października 2019 r.

62 kB

PDF

Otwórz

26.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 3 lipca 2019 r.

62 kB

PDF

Otwórz

27.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 19 czerwca 2019 r.

301kB

PDF

Otwórz

28.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 31 maja 2019 r.

301kB

PDF

Otwórz

29.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 27 maja 2019 r.

62 kB

PDF

Otwórz

30.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 13 maja 2019 r.

62 kB

PDF

Otwórz

31.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 26 lutego 2019 r.

310 kB

PDF

Otwórz

32.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 17 pazdziernika 2018 r.

310 kB

PDF

Otwórz

33.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 3 pazdziernika 2018 r.

310 kB

PDF

Otwórz

34.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 20 lipca 2018 r.

310 kB

PDF

Otwórz

35.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 25 maja 2018 r.

95 kB

PDF

Otwórz

36.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 20 marca 2018 r.

95 kB

PDF

Otwórz

37.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 4 stycznia 2018 r.

95 kB

PDF

Otwórz

38.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 2 listopada 2017 r.

77 kB

PDF

Otwórz

39.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 10 pazdziernika 2017 r.

134 kB

PDF

Otwórz

40.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 29 wrzesnia 2017 r.

134 kB

PDF

Otwórz

41.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 22 sierpnia 2017 r.

81 kB

PDF

Otwórz

42.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 12 lipca 2017 r.

80 kB

PDF

Otwórz

43.

Ogloszenie o zmianie prospektu informacyjnego z dnia 28 kwietnia 2017 r.

132 kB

PDF

Otwórz

44.

Roczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 31.12.2019

5,54 MB

PDF

Otwórz

45.

Pólroczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 30.06.2018

4,11 MB

PDF

Otwórz

46.

Roczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 31.12.2017

4,68 MB

PDF

Otwórz

47.

Pólroczne Sprawozdanie Finansowe FTFIO na 30.06.2017

4,8 MB

PDF

Otwórz

Borno Janekovic – Prezes Zarządu
Borno Janekovic jest Prezesem Zarządu Towarzystwa odpowiedzialnym za rozwój działalności spółki, zarzadzanie relacjami z klientami oraz za nadzór zgodności działalności z prawem. Przed objęciem funkcji w Towarzystwie kierował procesem dystrybucji grupy Franklin Templeton w Europie Środkowej i Wschodniej, od strony sprzedaży detalicznej oraz relacji instytucjonalnych.

Borno Janekovic dołączył do Franklin Templeton we Frankfurcie w 1999 r. Od 2004 r. jest związany z centrum Franklin Templeton dla obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, Bliskiego Wschodu i Afryki (ang. Central Eastern Europe Middle East & Africa, CEEMEA), znajdującym się w Dubaju. Borno Janekovic obecnie pracuje w Warszawie.

Katarzyna Majchrzak – Członek Zarządu
Katarzyna Majchrzak jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za departament prawny.

Przed dołączeniem do grupy Franklin Templeton w roku 2014, pełniła funkcje dyrektora działów prawnych PGE Dom Maklerski S.A., KBC Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. oraz WARTA Asset Management S.A. Katarzyna Majchrzak jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończyła również podyplomowe studia w zakresie europejskiego prawa bankowego zorganizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk oraz International MBA Programme przy Uniwersytecie Warszawskim.

Ewa Radomska – Członek Zarządu
Ewa Radomska jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszary Agenta Transferowego oraz Zarządzania Ryzykiem.

Przed dołączeniem do grupy Franklin Templeton w roku 2007, pracowała w Centrum Finansowo-Księgowym firmy Hewlett-Packard.
Ewa Radomska jest absolwentem Wydziału Historycznego, jak również Wydziału Neofilologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz słuchaczem Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego
w Poznaniu.

Dorota Rybińska – Członek Zarządu
Dorota Rybińska jest Członkiem Zarządu odpowiedzialnym za obszar wsparcia operacji funduszy, wyceny aktywów, księgowości i podatków.

Dorota Rybińska dołączyła do grupy Franklin Templeton w 2010 roku. Kierowała zespołem odpowiedzialnym za wycenę aktywów funduszy europejskich, amerykańskich i kanadyjskich oraz zespołem działającym w obszarze administracji
i raportowania finansowego funduszy europejskich. Wcześniej przez ponad 10 lat Dorota Rybińska zdobywała doświaczenie zawodowe w firmach Wielkiej Czwórki (Andersen, Ernst&Young), prowadząc i nadzorując audyty sprawozdań finansowych spółek wielu branż. Dorota Rybińska jest absolwentem „summa cum laude” Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Posiada tytuł biegłego rewidenta, jest członkiem stowarzyszenia ACCA (Association of Chartered Certified Accountants) oraz posiada certyfikat Green Belt Lean Six Sigma.

CFA® i Chartered Financial Analyst® to zastrzeżone znaki handlowe stanowiące własność CFA Institute.

Jayaram Subramaniam – Główny księgowy (CAO) — Europa, Bliski Wschód, Afryka (EMEA) i Indie Franklin Templeton Investments
Jayaram Subramaniam pełni obecnie funkcję głównego księgowego (CAO) ds. Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Indii w spółce Franklin Templeton Services (India) Private Limited. Jest odpowiedzialny przede wszystkim za rachunkowość finansową spółek z grupy Franklin Templeton w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce i w Indiach, w tym za terminowe sporządzanie, audytowanie i składanie sprawozdań finansowych spółek z grupy Franklin Tempelton. Jest dyrektorem w spółkach Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited, Franklin Templeton Alternative Investments (India) Private Limited, Franklin Templeton International Services (India) Private Limited, Franklin Templeton Services (India) Private Limited i Franklin Templeton Investments (Middle East) Limited.

Jayaram dołączył do grupy Franklin Templeton w 2005 r. jako wiceprezes ds. finansowych Franklin Templeton Asset Management (India) Private Limited, odpowiedzialny za rachunkowość finansową i podatkową spółek z grupy Franklin Templeton w Indiach.

Przed podjęciem pracy we Franklin Templeton, Jayaram pracował w dziale obsługi transakcji Pricewaterhouse Coopers Private Limited oraz jako kierownik działu finansowego i sekretarz spółki w Birla Global Finance Limited.

Ukończył studia licencjackie o kierunku handlowym na Uniwersytecie w Mumbaju w Indiach. Jest członkiem stowarzyszonym Indyjskiego Instytutu Księgowych ds. Kosztów i Indyjskiego Instytutu Sekretarzy.

Kathleen Davidson – Dyrektor administracyjna, Globalne usługi doradcze
Kathleen Davidson pełni obecnie funkcję dyrektor administracyjnej ds. globalnej dystrybucji we Franklin Templeton Global Investors Limited. Jej liczne obowiązki obejmują wspieranie kierownika zespołu ds. globalnej dystrybucji w działaniach na rzecz rozwoju działalności globalnej oraz zapewnienie, by rozwój infrastruktury operacyjnej nadążał za wzrostem. Kathleen Davidson jest także dyrektorem Franklin Templeton Investment Services s.a.r.l i Franklin LibertyShares IVAC.
Kathleen Davidson dołączyła do grupy Franklin Templeton w 1988 r. jako kontroler finansowy w Templeton Unit Trust Managers Limited, gdzie była odpowiedzialna za rachunkowość finansową, księgowość funduszy oraz zadania agenta transferowego.

Przed rozpoczęciem pracy we Franklin Templeton, Kathleen Davidson pracowała dla Scottish Provident Institute i Grant Thornton, C.A., gdzie uzyskała uprawnienia dyplomowanej księgowej i zdobyła doświadczenie związane z audytem, zobowiązaniami podatkowymi i księgowością spółek z różnych branż.
Kathleen Davidson ukończyła studia licencjackie z rachunkowości i finansów na Uniwersytecie Heriota-Watta w Edynburgu (Wielka Brytania). Jest członkinią szkockiego instytutu dyplomowanych księgowych Institute of Chartered Accountants of Scotland.

Andrzej Malec – Członek Rady Nadzorczej, Przewodniczący Komitetu Audytu
Dr Andrzej Malec, certyfikowany księgowy (wpis nr 348/95) i doradca podatkowy (wpis nr 06013), jest prawnikiem finansowym prowadzącym indywidualną kancelarię, a także partnerem (of counsel) w firmie prawniczej „Kochański Zięba & Partners” sp. kom. z siedzibą w Warszawie, gdzie prowadzi praktykę ekonomicznych zagadnień prawa. Andrzej Malec jest również ekspertem ds. podatków oraz niestandardowych problemów prawnych Business Centre Club (BCC).

Wcześniej był m.in. członkiem zarządu, dyrektorem ds. finansowych i prawnych polskiego holdingu z branży FMCG (BOS S.A.), prezesem firmy konsultingowej pełniącej rolę centrum usług wspólnych dla dwóch grup kapitałowych (BOS S.A., MISPOL S.A.), a także zasiadał w radach nadzorczych kilku spółek (m.in. EMPERIA S.A., MISPOL S.A., PLATIGE IMAGE S.A.), dwukrotnie pełniąc funkcję przewodniczącego komitetu audytu.

Maciej Cybulski – Członek Rady Nadzorczej, Członek Komitetu Audytu
Maciej Cybulski ma ponad dwudziestoletnie doświadczenie na rynku kapitałowym. Karierę zaczynał w Inwestycyjnym Domu Maklerskim PBI jako specjalista, a później kierownik zespołu rynku pierwotnego. Następnie był odpowiedzialny za uruchomienie usług agenta transferowego dla funduszu emerytalnego i funduszy inwestycyjnych w Kredyt Banku S.A. oraz wsparcie dystrybucji funduszy.

W kolejnych okresach pełnił szereg funkcji menedżerskich nadzorując m.in. działalność powierniczą i depozytariusza w Kredyt Banku, a później w BZ WBK S.A. Ukończył studia podyplomowe w zakresie rachunkowości oraz metod wyceny spółki kapitałowej. Obecnie doradza w projektach realizowanych na zlecenia międzynarodowych instytucji finansowych.

Vivek Kudva – Członek Rady Nadzorczej
Vivek Kudva, obecnie rezydujący w Bombaju, to Dyrektor zarządzający ds. Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki (EMEA) oraz Indii, odpowiedzialny za wyznaczanie strategicznego kierunku dla wchodzących w skład organizacji spółek z regionu EMEA i z Indii. Vivek Kudva ma ponad 30-letnie doświadczenie w działalności w sektorze usług finansowych. Dla Franklin Templeton pracuje od ponad 10 lat, ostatnio jako Dyrektor zarządzający odpowiedzialny za region CEEMEA (Europa Środkowo-Wschodnia, Bliski Wschód, Afryka) i Indie. Pod jego przewodnictwem, wartość aktywów w zarządzaniu w tym regionie wzrosła ponad trzykrotnie w ciągu ostatnich 10 lat.

Przed dołączeniem do Franklin Templeton, Vivek Kudva był dyrektorem generalnym ds. bankowości w banku centralnym Omanu w Maskacie, a wcześniej przez ponad 18 lat pracował dla Hong Kong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) w Indiach. Ma rozległe doświadczenie w bankowości komercyjnej, a pod koniec pracy dla HSBC pełnił funkcję szefa zespołu ds. finansów osobistych w Indiach. Wykazał się skutecznością w tworzeniu i realizacji strategii wzrostu segmentu bankowości detalicznej w Indiach. Vivek Kudva ukończył studia inżynierskie w Indyjskim Instytucie Technologii (IIT) w Delhi oraz studia podyplomowe z zarządzania w Indyjskim Instytucie Zarządzania w Ahmadabadzie (IIMA).

Warszawa, dnia 30 września 2020 roku

WEZWANIE NR 1

DO ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW AKCJI

TEMPLETON ASSET MANAGEMENT (POLAND) TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. (dalej: „Towarzystwo”) działając na podstawie art. 16 ust. 1 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019.1798 z dnia 2019.09.20 roku) niniejszym wzywa wszystkich akcjonariuszy Towarzystwa do złożenia dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Towarzystwa, adres: Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 15:00.

Nasza firmaDokumenty

Tematy główne

Tematy główne