Polska

This website is intended for residents of Poland .

Templeton Latin America Fund

Franklin Templeton Investment Funds

Podsumowanie celów inwestycyjnych Funduszu

Celem Funduszu jest osiąganie długoterminowego wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie przede wszystkim w akcje spółek zarejestrowanych lub prowadzących kluczową działalność w krajach Ameryki Łacińskiej.

Profil inwestora

  • Generowanie wzrostu wartości kapitału poprzez inwestowanie w akcje spółek z rynków latynoamerykańskich, w tym z rynków wschodzących.
  • Planowanie inwestycji przy założeniu średniego / długiego horyzontu inwestycyjnego.

Kluczowe atuty

  • Zaplanowany i sprawdzony proces inwestycyjny. Zdyscyplinowane, ale jednocześnie elastyczne długoterminowe podejście oparte na rzeczywistej wartości papierów i szczegółowej selekcji. Przeprowadzane są dokładne analizy spółek, które dodawane są do własnej bazy danych stosowanej przez grupę. W proces zaangażowany jest komitet inwestycyjny, zespół ds. alokacji aktywów portfela oraz zespół ds. badań wyników / kontroli ryzyka.
  • Niezrównany zespół doświadczonych specjalistów. Zespół specjalistów ds. rynków wschodzących kierowany przez dr. Marka Mobiusa ma potężne doświadczenie w badaniach i analizach rynków wschodzących.

Jakie jest ryzyko?

Wartość tytułów uczestnictwa funduszu oraz generowane przez nie zyski mogą nie tylko rosnąć, ale także spadać, a inwestorzy nie mają gwarancji odzyskania pełnej zainwestowanej kwoty. Wahania kursów walut także mogą mieć wpływ na wyniki. Na inwestycje zagraniczne wpływ mogą mieć wahania kursów walut.

  • Fundusz inwestuje głównie w kapitałowe papiery wartościowe spółek mających siedzibę lub prowadzących znaczącą część działalności gospodarczej w Ameryce Łacińskiej. Takie rynki wschodzące podlegały w przeszłości istotnym wahaniom cen o zakresie często przekraczającym zakres zmian na światowych rynkach akcji. W związku z tym wyniki Funduszu mogą wykazywać znaczące wahania we względnie krótkich okresach.
  • Inne istotne rodzaje ryzyka to: ryzyko walutowe, ryzyko związane z rynkami wschodzącymi i ryzyko płynności.

Szczegółowe omówienie wszelkich czynników ryzyka dotyczącego Funduszu można znaleźć w poświęconej Funduszowi części aktualnego prospektu informacyjnego Franklin Templeton Investment Funds pt. „Analiza ryzyka”.

Możliwości

  • Wykorzystanie długoterminowego potencjału Ameryki Łacińskiej; inwestowanie w jednym z najszybciej rosnących regionów na świecie.
  • Szeroka dywersyfikacja obejmująca różne sektory i wszystkie przedziały kapitalizacji rynkowej.
  • Zespół Templetona ds. rynków wschodzących: pionier inwestowania na wschodzących rynkach akcji z ponad 20-letnim doświadczeniem.
  • Lokalna obecność na najważniejszych rynkach wschodzących: ponad 100 członków zespołu rezydujących w 15 krajach.

Zarządzający portfelem

Gustavo Stenzel
Rio de Janeiro, Brazylia

Ratingi

Ogólny rating Morningstar ™Dane na dzień 30.09.2018
RatingRatingRating

© Morningstar, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ratingi Funduszu w odpowiedniej Kategorii Morningstar (Morningstar Category™). Więcej informacji można znaleźć w opisach Ratingów Morningstar.Wybierz z listy
All

Dane i informacje na podstawie klasy tytułów uczestnictwa- A (acc) USD

Podstawowe Informacje

Dane na 30.09.2018

Łączna wartość aktywów netto$968,23 Milionów

Data utworzenia14.05.2001

Waluta bazowaUSD

Nazwa indeksu porównawczegoMSCI EM Latin America Index

KategoriaAkcje


ISINLU0128526570


BloombergTEMLATA LX


CUSIPL4058R654


Numer ReutersLU0128526570.LUF

Wycena

Dane na 12.10.2018

Wartość aktywów netto (NAV)$59,26

Zmiana wartości aktywów netto (NAV)$0,49

Opłaty

Dane na 30.09.2018

Opłata za zarządzanie1,40%

Wskaźnik kosztów całkowitych (TER)2,27%

Opłaty bieżące 1 2,27%